Regulamin Aplikacji Dialysis Pocket Assistant (DiPA)

W celu korzystania z Aplikacji DiPA, prosimy o zapoznanie się z jej Regulaminem oraz zaakceptowanie jego postanowień.

NINIEJSZA APLIKACJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE JEST ŹRÓDŁEM WIEDZY MEDYCZNEJ I INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE MAJĄ CHARAKTERU PORAD MEDYCZNYCH. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRZEPISÓW LUB JADŁOSPISÓW ZAMIESZCZONYCH W APLIKACJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB DIETETYKIEM, KTÓRY OCENI RYZYKO I DOPUSZCZALNOŚĆ STOSOWANIA PRZEPISÓW I JADŁOSPISÓW PRZEZ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z APLIKACJI WYŁĄCZNIE NA SWOJE RYZYKO I WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W PRZYPADKU  PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SWOJEGO STANU ZDROWIA UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAWSZE ZASIĘGNĄĆ PORADY SWOJEGO LEKARZA.

§1

SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia zapisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny w Aplikacji,
 2. Aplikacja – należące do Administratora oprogramowanie w postaci Aplikacji DiPA, dostępnej do pobrania w oficjalnym sklepie Google Play, przeznaczonej na Urządzenia Mobilne, udostępniane nieodpłatnie do pobrania i użytkowania,
 3. Administrator - Maksymilian Wojczuk, adres do korespondencji:ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w usłudze Google Play,
 5. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android (Google) w wersji co najmniej 4.4 lub nowszej,
 6. Usługi – wszelkie udostępnione Użytkownikowi przez Administratora funkcjonalności Aplikacji,
 7. Konto - zbiór dodatkowych uprawnień udostępniony Użytkownikowi w Aplikacji przez Administratora po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Aplikacji, indywidualizujący Użytkownika oraz umożliwiający dostęp do dodatkowych funkcjonalności Aplikacji,
 8. Treści – wszelkie informacje i dane publikowane przez Administratora w Aplikacji, w tym zdjęcia i informacje dotyczące Produktów, przepisy na konkretne dania i potrawy oraz proponowane dzienne jadłospisy, jak również wskazówki dietetyczne i inne treści,
 9. Produkty –  informacje dotyczące produktów spożywczych, jak również przepisy na konkretne dania i potrawy oraz proponowane jadłospisy, zamieszczone i dostępne w Aplikacji.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy Aplikacji DiPA, pobranej przez Użytkownika ze sklepu Google Play na zasadach określonych w „Warunkach korzystania z usługi Google Play”.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji oraz zasady korzystania z Usług dostępnych w Aplikacji.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE APLIKACJI

 1. W celu korzystania z Aplikacji wymagane jest:
 1. posiadanie Urządzenia Mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 5.0. lub nowszej,
 2. połączenie z siecią Internet – w celu pobrania Aplikacji oraz w celu korzystania z Usług,
 3. pobranie Aplikacji ze sklepu Google Play,
 4. zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym i przyznanie Aplikacji wymaganych uprawnień,
 5. posiadanie prawidłowo skonfigurowanego i aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Wedle wiedzy Administratora Aplikację można również uruchomić na niższych wersjach systemu operacyjnego niż wskazano w ust. 1 pkt 1, ale Administrator nie gwarantuje, że w takim przypadku Aplikacja będzie działać poprawnie.

§4

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Pobranie i korzystanie z Aplikacji może się wiązać z dodatkowymi opłatami nałożonymi na Użytkownika na rzecz osób trzecich (np. operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu). Administrator nie odpowiada za wysokość tych opłat, nałożonych na Użytkownika na rzecz osób trzecich.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować Regulamin.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
 4. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji umożliwiających:
 1. głosowe wyszukiwanie Produktów - konieczne jest zaakceptowanie uprawnień narzędzia Google Voice Search,
 2. identyfikację danego Produktu na podstawie zdjęcia Użytkownika - konieczne jest zaakceptowanie uprawnień  narzędzia Google Vision API,
 3. polegającej na możliwości dodawania przepisów  Użytkownika oraz zdjęć tych przepisów, wykonanych przez Użytkownika – konieczne jest utworzenie Konta Użytkownika, po wcześniejszym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Aplikacji.
 1. Użytkownicy nie mogą dostarczać do Aplikacji jakichkolwiek treści:
 1. o bezprawnym charakterze,
 2. zakłócających funkcjonowanie Aplikacji, w szczególności stanowiących złośliwe oprogramowanie lub przechwytujących dane dostępne w Aplikacji,
 3. co do których nie mają praw, w tym choć nie wyłącznie autorskich praw majątkowych, co w szczególności oznacza, że Użytkownicy nie mogą dodawać do Aplikacji zdjęć  lub przepisów bez zgody ich autora.
 1. Nie wolno korzystać z Aplikacji w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie do Aplikacji treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub praw osób trzecich, dokonane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 3. Aplikacja może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie w te linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie, może spowodować zbieranie lub udostępnianie danych Użytkowników. Administrator nie ma kontroli nad tymi witrynami i nie jest odpowiedzialny za ich polityki prywatności.
 4. W ramach funkcji udostępnianych w Aplikacji dostępne są informacje handlowe i marketingowe podmiotów trzecich, których emisja może następować m. in. w pasku powiadomień, w powiadomieniach typu push, a także reklamy wyświetleniowej typu baner, full page, interstitial.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności sklepu Google Play oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez usługodawcę sklepu Google Play.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie i instalowanie aktualizacji Aplikacji na jego Urządzeniach Mobilnych.
 7. Niniejsza Aplikacja służy wyłącznie do użytku domowego i osobistego.
 8. Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 1. rozbudowy lub konserwacji Aplikacji, co może się łączyć z czasowym brakiem dostępności Aplikacji lub jej poszczególnych Usług i funkcjonalności,
 2. sporadycznych przerw w dostępie do Aplikacji lub jej poszczególnych Usług bez podania przyczyny,
 3. zakończenia świadczenia Usług lub zakończenia wspierania Aplikacji w każdym czasie,
 4. zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji lub poszczególnych funkcji Aplikacji w przypadku celowego lub świadomego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Aplikacji.
 1. Wszelkie nieprawidłowości, wady i problemy z działaniem Aplikacji należy zgłaszać w sposób wskazany w §13.

§4

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. W ramach korzystania z Aplikacji, Użytkownik może skorzystać z następujących Usług:
 1. przeglądania Produktów w Aplikacji wraz z informacjami o Produktach, m. in. opis produktu, zawartość składników odżywczych w 100 g tego produktu,
 2. zapisywania ulubionych Produktów w sposób umożliwiający jego powtórne wyświetlenie przez danego Użytkownika,
 3. wyszukiwania głosowego Produktów, za pośrednictwem usługi Google Voice Search (wyszukiwania mowy Google), pod warunkiem akceptacji przez Użytkownika warunków tej usługi i udzielenia jej wymaganych uprawnień do korzystania z mikrofonu Urządzenia Mobilnego oraz Internetu,
 4. identyfikowania Produktów wizualnie, za pośrednictwem usługi Google Vision API, pod warunkiem akceptacji przez Użytkownika warunków tej usługi i udzielenia jej wymaganych uprawnień do korzystania z kamery Urządzenia Mobilnego oraz Internetu,
 5. innych Usług wskazanych w Regulaminie lub dostępnych w Aplikacji.
 1. W ramach korzystania z Aplikacji, po utworzeniu Konta w Aplikacji, Użytkownik może skorzystać dodatkowo, poza wskazanymi w ust. 1, z następujących Usług:
 1. tworzenia własnych przepisów, które po zaakceptowaniu przez Administratora, będą udostępnianie w Aplikacji wszystkim Użytkownikom,
 2. dodawania zdjęć przez Użytkownika przepisów utworzonych w Aplikacji przez Użytkownika, które po zaakceptowaniu przez Administratora, będą udostępnianie w Aplikacji wszystkim Użytkownikom.
 1. Administrator może nie opublikować w Aplikacji zdjęcia lub przepisu dodanego przez Użytkownika (wskazanych w ust. 2) wedle swego wyboru bez podania przyczyny.
 2. Administrator może w każdym czasie usunąć przepisy lub zdjęcia dodane w Aplikacji przez Użytkownika, jeżeli naruszają one prawa osób trzecich, powszechnie obowiązujące prawo lub mają charakter bezprawny lub są niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 3. W momencie dodania przez Użytkownika do Aplikacji jakiejkolwiek treści, wskazanej w ust. 2, Użytkownik udziela Administratorowi na tę treść niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, globalnej licencji zezwalającej na obsługiwanie, wykorzystanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie jego treści i tworzenie na ich podstawie utworów zależnych. Niniejsza licencja wygasa wraz z usunięciem danej treści dodanej przez Użytkownika z Aplikacji.
 4. Usunięcie treści dodanych do Aplikacji przez Użytkownika następuje na wniosek Użytkownika, przesłany Administratorowi w sposób wskazany w §13, w terminie 7 dni od otrzymania przez Administratora wniosku Użytkownika. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik wskazuje następujące informacje: adres email użyty podczas rejestracji Konta  identyfikację treści, która podlegać będzie usunięciu.
 5. Niektóre Usługi mogą wymagać zainstalowania przez Użytkownika lub przyznania wymaganych uprawnień oprogramowaniu osób trzecich, za które Administrator nie odpowiada.

§5

REJESTRACJA KONTA

 1. Korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji, wskazanych w §4 ust. 2 Regulaminu, wymagają założenia Konta w Aplikacji, oraz potwierdzenia rejestracji Konta poprzez jego aktywację poprzez link aktywacyjny przesłany na podany przez Użytkownika adres email i akceptację Regulaminu.
 2. Założenie Konta w Aplikacji może być dokonane na dwa sposoby:
 1. rejestracja za pośrednictwem konta Google Użytkownika, przez co Google i Aplikacja otrzymają następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres email,
 2. rejestracja w Aplikacji poprzez podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres email.
 1. Zarejestrowanie Konta w Aplikacji jest bezpłatne.
 2. Użytkownik, dla skutecznej rejestracji Konta, zobowiązany jest podać prawidłowy oraz aktywny adres email podczas dokonywania rejestracji Konta.
 3. Z procesem zakładania Konta związane są typowe zagrożenia dotyczące z korzystania z sieci Internet dla przekazywania danych.
 4. Administrator wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zabezpieczenie danych Użytkownika w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych.

§6

STOSOWANIE PRODUKTÓW I PRZECIWWSKAZANIA

 1. PREZENTOWANE W APLIKACJI TREŚCI I PRODUKTY, W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O PRODUKTACH, PRZEPISY, JADŁOSPISY, WSKAZÓWKI, PORADY DIETETYCZNE, ZALECANE PRODUKTY, ZBILANSOWANE JADŁOSPISY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z OGÓLNYMI ZALECENIAMI TOWARZYSTWA NEFROLOGICZNEGO Z 2019 ROKU  WYŁĄCZNIE DLA OSÓB CHORYCH NA 5 STADIUM PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK WSPÓŁWYSTĘPUJĄCEJ Z CUKRZYCĄ I NADCIŚNIENIEM, PRZY CZYM MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY, PRZYKŁADOWY I OGÓLNY, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE SĄ SPERSONALIZOWANE W STOSUNKU DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA, WIĘC NIE STANOWIĄ ZALECEŃ  DOTYCZĄCYCH ŻYWIENIA DLA KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. DLATEGO UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN ICH STOSOWAĆ BEZ UPRZEDNIEJ KONSULTACJI Z LEKARZEM LUB DIETETYKIEM. PRZEPISY ORAZ JADŁOSPISY ZAMIESZCZONE W APLIKACJI NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA INNE PRZEWLEKŁE LUB OSTRE CHOROBY, DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, KOBIET W CIĄŻY LUB KARMIĄCYCH PIERSIĄ, DLATEGO OSOBY TAKIE NIE POWINNY KORZYSTAĆ Z PRZEPISÓW LUB JADŁOSPISÓW ZAMIESZCZONYCH W APLIKACJI.
 2. NINIEJSZA APLIKACJA MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE JEST ŹRÓDŁEM WIEDZY MEDYCZNEJ I INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE MAJĄ CHARAKTERU PORAD MEDYCZNYCH I NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUBSTYTUT KONSULTACJI LEKARSKIEJ LUB Z DIETETYKIEM. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z DIETY LUB PRZEPISÓW ZAMIESZCZONYCH W APLIKACJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM LUB DIETETYKIEM, KTÓRY OCENI RYZYKO I DOPUSZCZALNOŚĆ STOSOWANIA PRZEPISÓW LUB DIETY PRZEZ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU  PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SWOJEGO STANU ZDROWIA UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAWSZE ZASIĘGNĄĆ PORADY SWOJEGO LEKARZA.
 3. Administrator nie dysponuje informacjami dotyczącymi stanu zdrowia Użytkownika, wywiadem medycznym lub wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada informacji dotyczących:
 1. alergii i nietolerancji pokarmowych Użytkownika,
 2. nieprzyswajalności przez Użytkownika pewnych produktów spożywczych,
 3. stanu zdrowia Użytkownika,
 4. wieku, wagi, wzrostu, płci Użytkownika,
 5. rodzaju i częstotliwości aktywności fizycznej podejmowanej przez Użytkownika,
 6. chorób Użytkownika,
 7. indywidualnych zaleceń lekarskich w stosunku do Użytkownika,
 8. dziennej diurezy Użytkownika,
 9. indywidualnego, maksymalnego zalecanego dziennego spożycia składników mineralnych przez Użytkownika, w szczególności fosforanów i potasu.
 1. Maksymalne wartości dziennego zapotrzebowania wskazane w Aplikacji na poszczególne składniki odżywcze mają jedynie charakter informacyjny, ogólny i przykładowy oraz zostały wyznaczone, przyjmując średnią masę ciała 70 kg. W przypadku poszczególnych Użytkowników maksymalne wartości dziennego zapotrzebowania na poszczególne składniki odżywcze będą się różnić.
 2. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z APLIKACJI, W TYM STOSUJE PRODUKTY, W TYM PRZEPISY ORAZ JADŁOSPISY ZAMIESZCZONE W APLIKACJI WYŁĄCZNIE NA SWOJE RYZYKO I WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CO NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA PRZEWIDZIANEJ PRAWEM.
 3. Administrator nie odpowiada w szczególności za skutki uboczne w przypadku przygotowania konkretnych dań lub potraw niezgodnie z instrukcją zamieszczoną w Aplikacji lub z przekroczeniem gramatury danych Produktów.
 4. Administrator nie gwarantuje, że stosowanie Produktów, w tym przepisów lub jadłospisów zamieszczonych w Aplikacji nie spowoduje skutków ubocznych. W przypadku gorszego samopoczucia lub wystąpienia skutków ubocznych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 5. Użytkownik powinien dbać o swój stan zdrowia, zgodnie z zaleceniami swojego lekarza, w tym wykonywać regularnie odpowiednie badania lekarskie. Niniejsza Aplikacja w szczególności nie zastępuje regularnych badań lub porad dietetycznych.
 6. Administrator dokłada starań, ale nie gwarantuje, że Produkty i Treści zawarte w Aplikacji, w tym konkretne przepisy oraz jadłospisy zamieszczone w Aplikacji będą uwzględniały prawidłowe dane i informacje oraz będą wolne od błędów. Wszelkie błędy lub nieprawidłowe informacje należy zgłaszać w sposób wskazany w §13.
 7. Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia następujących objawów:
 1. ze strony układu pokarmowego:
 1. bóle brzucha,
 2. nudności,
 3. wymioty,
 4. żółtaczka,
 5. biegunka,
 6. zaparcia,
 7. utrata łaknienia,
 1. ze strony ośrodkowego układu nerwowego:
 1. zawroty głowy,
 2. bóle głowy,
 3. parestezje,
 1. ze strony układu krążenia:
 1. omdlenia ortostatyczne,
 2. niedociśnienie,
 3. nadciśnienie,
 4. skoki ciśnienia tętniczego,
 5. uczucie kołatania serca lub nierównego bicia serca,
 1. ze strony innych układów:
 1. pokrzywka,
 2. wysypka,
 3. świąd,
 4. reakcje nadwrażliwości,
 5. bolesne kurcze łydek,
 6. mimowolne skurcze mięśniowe,
 7. patologiczne złamania,
 8. uderzenia gorąca,
 9. wzmożona senność.

§ 7

CZAS TRWANIA UMOWY; WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas instalacji Aplikacji i korzystania z Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym przez Użytkownika, tj. na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji (wypowiedzieć umowę świadczenia Usług) poprzez trwałe usunięcie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego -  w przypadku Użytkowników, którzy nie utworzyli Konta w Aplikacji.
 3. Usunięcie Konta następuje na wniosek Użytkownika, przesłany Administratorowi w sposób wskazany w §13, w terminie 7 dni od otrzymania przez Administratora wniosku Użytkownika. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik wskazuje adres email użyty podczas rejestracji Konta, w celu identyfikacji Konta, które podlegać będzie usunięciu.
 4. Zakończenie umowy może nastąpić z inicjatywy Administratora w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w momencie likwidacji Aplikacji przez Administratora.

§ 8

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Aplikacji Użytkownik może zgłosić Administratorowi za pośrednictwem Aplikacji, wybierając opcję „zgłoś błąd” lub w sposób wskazany w §13.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres email użyty do rejestracji Konta Użytkownika w Aplikacji (jeśli dotyczy), dokładny opis problemu,  czas jego wystąpienia, model telefonu oraz wersję systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego Użytkownika.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie Reklamacyjne nie zawiera danych wskazanych w ust. 2, Administrator, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, skontaktuje się z Użytkownikiem (o ile będzie to możliwe na podstawie danych podanych przez Użytkownika) w celu uzyskania niezbędnych, brakujących informacji.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej, w zależności od tego, w jaki sposób zostało przesłane Administratorowi zgłoszenie reklamacyjne.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia złożonej przez siebie reklamacji, może skorzystać z europejskiej platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Udział Administratora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy pod warunkiem, że Administrator wyrazi na to zgodę w konkretnej sprawie wobec danego Użytkownika.

§ 9

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI i WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

 1. Administrator świadczy Usługi ze zwykłą starannością.
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących Aplikacji i Usług i w szczególności nie gwarantuje, że:
 1. korzystanie z Aplikacji i Usług będzie wolne od błędów,
 2. Aplikacja i Usługi będą wolne od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania siły wyższej, przy czym w takich przypadkach jakakolwiek odpowiedzialność Administratora jest wyłączona.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania  z Aplikacji lub jej poszczególnych Usług.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na innych urządzeniach niż Urządzenia Mobilne, w szczególności na Urządzeniach niespełniających wymogów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła lub danych dostępowych do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z korzystaniem z Aplikacji, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody, której nie można wyłączyć zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatora telekomunikacyjnego, z którym Użytkownik ma zawartą umowę, ani za wysokość naliczonych opłat za te usługi.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, obejmujące w szczególności utracone korzyści, szkody wynikające z przerw w działalności Aplikacji, utraty informacji lub inne straty finansowe, będące następstwem używania lub niemożności używania Aplikacji, nawet jeżeli Administrator został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.  Ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim,  nie mają zastosowania do odpowiedzialności, której zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym nie można wyłączyć lub ograniczyć.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Administrator oświadcza, że jest autorem i właścicielem Aplikacji (oraz zawartych w niej Treści), która stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i podlega ochronie przewidzianej przez w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 2. W ramach korzystania z Aplikacji Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Aplikacji lub jej jakichkolwiek Treści.
 3. Z chwilą pobrania Aplikacji ze sklepu Google Play Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z Aplikacji i związanych z nią Treści na Urządzeniu Mobilnym, zgodnie z przeznaczeniem Aplikacji, do osobistego, niekomercyjnego użytku Użytkownika.
 4. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do:
 1. dekompilacji, deasemblacji, ani żadnych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do Aplikacji, ani również dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych,
 2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; z wyjątkiem i w zakresie przypadków, gdy zwielokrotnianie Aplikacji jest niezbędne dla jej wprowadzania, wyświetlania oraz używania na Urządzeniu Mobilnym,
 3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji,
 4. dystrybuowania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Aplikacji,
 5. udostępniania i publikowania, niezależnie od sposobu, zakresu i formy udostępniania lub publikacji, danych i informacji pozyskanych pośrednio lub bezpośrednio w wyniku używania Aplikacji.
 1. Nazwa oraz logo Aplikacji podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. Użytkownik bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w niniejszym punkcie, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 2. Licencja wygasa z chwilą trwałego usunięcia Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.

§ 12

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, wyczerpujące obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 RODO, zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

§13

KONTAKT

Jeżeli nic innego nie wynika z treści niniejszego Regulaminu, wszelkie zgłoszenia, zapytania i informacje dotyczące Aplikacji i Usług Użytkownik może zgłosić:

 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Aplikacji,
 2. w formie elektronicznej na adres email: dialysispocketassistant+kontakt@gmail.com,
 3. w formie pisemnej na adres: ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji. Dalsze korzystanie z Aplikacji wymaga zaakceptowania przez Użytkownika zmian w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć umowę w sposób wskazany w §7.
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest w Aplikacji w formie tekstowej oraz na stronie www.dipa.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.04.2021 r.